PRACOWNIE

        W zajęciach terapeutycznych bierze udział 20 osób. Uczestnictwo w nich jest treningiem umiejętności społecznych i poznawczych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolności do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności. Treningi odbywają się w grupach kilkuosobowych każdego dnia tygodnia.

        Terapia zajęciowa prowadzona jest w pięciu pracowniach:

1. Pracownia rękodzieła

        Celem pracy terapeutycznej w pracowni rękodzieła jest poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, rozwój sprawności manualnych oraz rozbudzanie i kształtowanie estetycznego postrzegania świata. W ramach zajęć pracowni, podopieczni mają okazję zapoznać się różnymi technikami dekorowania; domowego recyklingu (ponownego wykorzystywania różnych niepotrzebnych przedmiotów) i nadawania im nowego „życia”; uczą się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy. Podczas terapii zajęciowej tworzymy przedmioty użytkowe z papiero-wikliny, wykonujemy stroiki, tworzymy ozdoby, projektujemy i robimy kartki okolicznościowe oraz zdobimy przedmioty techniką decoupage. Zajęcia w pracowni rękodzieła sprzyjają odreagowaniu negatywnych emocji, zmniejszają napięcie psychiczne, zwiększają poziom samoświadomości i samoakceptacji, rozwijają zainteresowania i umiejętności plastyczne, pobudzają kreatywność i twórcze myślenie oraz podnoszą sprawność motoryczną uczestników.

2. Pracownia muzyczna

        Celem funkcjonowania pracowni jest przygotowanie i usprawnianie uczestników do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych. Przede wszystkim nauka radzenia sobie ze stresem, z monotonią codzienności, oswojenie z życiem w środowisku innych ludzi. Środkiem oddziaływania terapeutycznego w tej pracowni jest muzyka, która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na psychikę. Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie, pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń.

        Zajęcia w pracowni obejmują również przygotowanie przestawień organizowanych z różnych okazji. Swoje umiejętności, osiągnięcia aktorskie i przygotowane przedstawienia uczestnicy prezentują przed zaproszoną publicznością. W pracowni wykonywane są różnorodne ćwiczenia ogólnosprawnościowe, koordynacyjne, manualne, oddechowe, równoważne, zręcznościowe. Prowadzone są one w formie codziennej gimnastyki porannej oraz indywidualnych lub grupowych ćwiczeń gimnastycznych. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do stanu zdrowia i możliwości osób biorących w nich udział. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej oraz kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych.

3. Pracownia kulinarna

        Celem funkcjonowania pracowni kulinarnej jest nauka samodzielnego przygotowywania posiłku, poznanie zasad higieny pracy i higieny osobistej, dbanie o czystość i porządek w pracowni, poznanie zasad estetyki podawania potraw i ich spożywania, zapoznanie z zasadami prawidłowego przechowywania żywności, kulturalne zachowanie się przy stole - savoir-vivre, poznawanie przepisów kulinarnych oraz nabycie umiejętności bezpiecznej obsługi sprzętu AGD. Podczas zajęć w pracowni realizowany jest trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening finansowy i trening higieniczny. Prowadzone treningi rozwijają cierpliwość, samodzielność i wytrwałość uczestników, a także wywierają pozytywny wpływ na ich samopoczucie, podnoszą wiarę we własne możliwości, wzmacniają poczucie własnej wartości oraz rozwijają umiejętność wzajemnej współpracy i pomocy.

4. Pracownia komputerowa

        Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera , poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy (edytory tekstu, programy do grafiki komputerowej), a także korzystają ze sprzętów takich jak drukarka, aparat cyfrowy, czy skaner. Stałe łącze internetowe umożliwia swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Uczestniczy uczą się korzystać z różnych wyszukiwarek, korzystają z portali społecznościowych, komunikatorów, wysyłają maile, korzystają z gier komputerowych, ćwiczą umiejętności manualne.

5. Pracownia krawiecka

       Podczas zajęć w pracowni krawieckiej kształtuje się i utrwala następujące umiejętności:

  • posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki),
  • szycia ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi),
  • szycia maszynowego (elementy szycia i krojenie,obsługa maszyny),
  • wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych),
  • dzianie na drutach (prawy, lewy, ryż, ściągacz),
  • zasady kompozycji w aplikacjach (dobór koloru i faktury tkaniny),
  • robótek szydełkowych, prucia i zwijania wełny,
  • wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej.

     W pracowni tej prowadzone są również zajęcia z zaradności życiowej: prasowanie, obsługa żelazka, naprawa / cerowanie odzieży, przyszywanie guzików, dbanie o porządek i czystość w swoim otoczeniu.

Przygotowywane są również kostiumy do przedstawień, ozdoby świąteczne, dekorowanie pomieszczeń..

6. Psycholog

        Pomoc psychologiczna świadczona w ŚDS w Sławatyczach związana jest z szeregiem oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych wobec uczestników. Prowadzone są badania psychologiczne głównie w oparciu o wywiad, obserwację i standardowe testy. Podstawowym zadaniem psychologa jest pomiar procesów, czynności i funkcji psychicznych - poznawczych, intelektualnych, społeczno – emocjonalnych oraz motywacyjnych.

        Oprócz diagnozowania istotnym zadaniem psychologa jest prowadzenie terapii i stymulacji rozwoju oraz stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymania i rozwijania u uczestników umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny, realizowane są w formie warsztatowej. Celem zajęć grupowych jest rozwój osobisty uczestników oraz ich poprawa adaptacji społecznej. Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności: współdziałania w grupie, różnicowania emocji, konstruktywnego komunikowania się, asertywności oraz umiejętności gospodarowania własnym czasem. Ponadto uczestnicy rozwijają samoświadomość, budują poczucie własnej wartości, uczą się empatii i otwartości do drugiego człowieka. Wsparcie psychologiczne ukierunkowane jest na bycie obok uczestnika, obserwowanie go i rejestrowanie zmian w jego funkcjonowaniu. Ważne jest proponowanie mu coraz to nowych form aktywności. Psycholog w swojej codziennej pracy prowadzi: trening umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz trening umysłu – w zakresie poprawy koncentracji uwagi, zapamiętywania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, trening rozwoju komunikacji, itp.